İlk kez Türk vatandaşlığına alınma talebinde bulunan yabancılar

İlk kez Türk vatandaşlığına alınma talebinde bulunan yabancılar

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre vatandaşlığa alınmak isteyen yabancılar, aşağıda belirtilen niteliklerin hepsine haiz iseler Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına alınabilirler. Ancak bu şartları tamamen taşımış olmak vatandaşlığa alınmak için başvuran kişiye kesin bir hak bahsetmez. Devletin egemenlik hakkını ilgilendirdiğinden alınıp alınmaması Bakanlar Kurulu'nun takdirine bağlıdır.

Vatandaşlığa alınmada aranan nitelikler şunlardır:

1- Reşit olmak.

2- Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye'de (5) beş yıl ikamet etmiş olmak. Bundan kasıt, beş yıl içinde toplam 6 aydan fazla Türkiye dışında bulunmamaktır.

3- Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini, taşınmaz mal edinmek, evlenme, ticaret ve iş merkezini başka memleketten Türkiye'ye nakletmek, sermaye yatırımı yapmak gibi davranışlarla teyit etmiş olmak.

4- İyi ahlak sahibi olmak.

5- Sağlıklı olmak.

6- Türkçeyi en az meramını anlatacak kadar konuşabilmek ve söyleneni anlamak.

7- İyi bir gelire veya mesleğe sahip olmak.

Gerekli Belgeler

1- Form-Dilekçe

2- Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren (pasaport, kimlik, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği vs.) herhangi bir belgenin Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği. Vatansız ise, hangi tarihte ve ne sebeple vatansız kalındığını gösteren belge, ve varsa bu tarihten önceki uyrukluklarını gösteren resmi belge.

3- Doğum belgesi ve fotokopileri, hangi tarihten beri Türkiye'de bulunduğunu ve Türkiye'nin nerelerinde ikamet ettiğini ve ne gibi işlerle meşgul olduğunu belirten dilekçe. Türkiye'ye ilk geldiği tarihten itibaren yurtdışına kaç defa ve ne maksatla çıktığı ve bu gidişlerinde dışarıda kalış süresinin toplamını gösteren belgeler. (Pasaportun fotokopisi ve yetkili Türk makamlarınca verilmiş oturma müsaade belgelerinin hepsi.)

4- Evli ise, eşinin ve varsa reşit olmayan çocukların kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan resmi belgelerin (evlilik cüzdanı veya evlilik belgesi, çocukların doğum belgeleri) ile tercümeleri.

5- Eşi veya yakınları T.C. vatandaşı iseler, nüfus cüzdanı fotokopileri ve Türkiye adresleri.

6- Gelir ve geçim durumunu gösteren resmi bir belge (İşveren veya ABD makamlarınca verilen)

7-Türkçe konuşma belgesi. (Konsolosluk şubesince düzenlenecektir.)

8- 6 (altı) adet, son 1 (bir) ay içinde çekilmiş renkli resim

Önemli Açıklama

(1)- Konsolosluk şubesince birer adet verilen formlar çoğaltıldıktan sonra dolma kalem veya daktilo ile doldurulacaktır. Doldurulduktan sonra fotokopisi çekilerek çoğaltılan formlar işleme konulmayacaktır.

(2)- 18 yaşından büyük olan başvuru sahiplerinin, başvurularını kendilerinin yapmaları gerekmektedir.


Herhangi bir nedenle Türk vatandaşlığını kaybetmiş ve

yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyenlerin başvuru şekli

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 8.nci maddesi uyarınca herhangi bir nedenle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olup da, yeniden vatandaşlığımıza alınmak isteyen kişiler sadece;

1- Türk vatandaşlığını hangi tarihte ve ne sebeple kaybettiklerini, biliniyor ise dosya numaralarını,

2- Halen hangi ülkenin vatandaşı olduklarını,

3- Eğer Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra medeni hallerinde bir değişiklik olmuş ise, buna ait belgelerin de eklendiği bir dilekçe ile müracaatları yeterli olmaktadır.

Yukarıda belirtilen belgelerin dışında herhangi bir evraka ihtiyaç bulunmamaktadır.

Düzenlenecek dosyalar İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmekte olup, işlemler yaklaşık bir yıl içinde sonuçlanmaktadır. İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen talebin sonucu Konsolosluk şubesince ilgili şahsa tebliğ edilecektir.


Çifte Vatandaşlık

 

(ABD'deki Türk Vatandasları için)

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda değişiklik yapan 13.02.1981 tarih ve 2383 sayılı Kanunla değişik 22. maddesi uyarınca, izin almaksızın kendi istekleri ile yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış vatandaşlarımızın bu durumlarının tesbitinden önce kendiliklerinden bildirmeleri halinde Türk vatandaşlığını da korumalarına, yani çifte vatandaş olmalarına izin verilmektedir.

Konsolosluk şubesine verilecek aşağıda adı geçen belgeler, değerlendirilmek üzere T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmekte ve sonuçlanması için ortalama 2 (iki) yıl gerekmektedir.

Başvuru sonucu, takip etmeye gerek kalmadan Konsolosluk şubesince yazılı olarak bildirilecektir. Bu nedenle, müracaattan sonra meydana gelecek adres değişikliklerinden Konsolosluk şubesinin haberdar edilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

1. İki adet dilekçe (Form-C)

2. Nüfus cüzdanı (yeni tip)

3. A.B.D. vatandaşlık belgesinin aslı.

4. Erkekler için, var ise askerlik durumunu gösterir belge.

5. T.C. makamlarınca verilmiş evlilik cüzdanının aslı.

6. Henüz rüştünü ispat etmemiş ancak, baba veya anaları ile birlikte yabancı devlet vatandaşlığını kazanmış bulunan çocuklarının nüfus cüzdanları, A.B.D. vatandaşlık belgeleri veya ABD pasaportları ile dörder adet son üç ay içinde ön cepheden çekilmiş renkli vesikalık fotoğrafları.

7. Altıncı maddeye ek olarak, 15-18 yaş arasındaki çocukların baba veya analarına bağlı olarak işlem görmek isteyip istemediklerine ilişkin dilekçeleri.

8. Her müracaatçının (4) dört'er adet son üç ay içinde ön cepheden çekilmiş, renkli vesikalık resmi.


T.C. vatandaşlığından çıkmak için izin başvurusu

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 20.maddesi uyarınca Türk vatandaşlığı'ndan çıkma, asağıdaki şartlarla, Bakanlar Kurulu'nun iznine bağlıdır.

a) Mümeyyiz ve reşit olmak,

b) Herhangi bir nedenle yabancı devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya başka bir devlet vatandaşlığını kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak,

Gerekli Belgeler

1) 2 adet dilekçe (Form-A)(Form-B)

2) Nüfus cüzdanının aslı

3) ABD vatandaşlık belgesinin aslı veya vatandaşlığa alınacağını gösterir belgenin aslı

4) 4 adet son 1 ay içinde çekilmiş vesikalık resim

5) Rüştünü ispat etmemiş ancak, 15 yaşından büyük çocukları bulunanların, bu çocukların vatandaşlığa kabul teminat belgesinde belirtilmiş ise, baba ya da analarına bağlı olarak haklarında işlem yapılmasını isteyip istemediklerine ilişkin muvafakat dilekçeleri.

6) İade zarfı (en az certified olarak) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 22. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını muhafaza kaydıyla Türk vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunanlar;

 

Türk vatandaşlığından ayrılarak Alman vatandaşlığına geçme izni

(Almanya için)

Alman vatandaşlığına geçmek üzere Türk vatandaşlığından izinli olarak ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte yapmaları gerekmektedir:

a. Alman vatandaşlığını iktisap için güvence belgesi (Einbürgerungszusicherung)

b. Nüfus cüzdanının 2 adet fotokopisi (18 yaışndan büyükler için)

c. 4 adet fotoğraf (18 yaşından büyükler için)

d. Başkonsolosluklarımızdan temin edilecek 2 adet matbu dilekçe

e. 15 yaşını doldurmuş çocukların baba veya annelerine bağlı olarak Alman

vatandaşlığına geçmek isteyip istemediklerine dair dilekçe.

f. Ailece başvurularda tüm aile fertlerinin nüfus cüzdanlarının suretlerı. (Aslı ibraz edilerek suretler Başkonsolosluklarda yaptırılabilir.)

 

Yeniden Türk vatandaşlığına geçme (Almanya için)

İstenilen Belgeler:

- Yeniden Türk Vatandaşlığına geçmek istenildiğine dair dilekçe,

- Medeni halinde bir değişiklik olmuş ise (evlenme - boşanma gibi) bununla ilgili belge (evlenme cüzdanı, mahkeme ilami gibi)

- Alman vatandaşlık belgesi (Einburgerungsurkunde)

Önemli !

Vatandaşlarımızın Başkonsolosluğa gelirken pasaportlarını ve Nüfus cüzdanlarını mutlaka beraberlerinde getirmeleri ve tereddüt halinde önceden Başkonsolosluğun ilgili şubesine telefon ederek yaptıracakları işlemler konusunda bilgi almaları tavsiye olunur

 

 

Eski tip nüfus cüzdanlarinin yenilenmesi

İlki, 1298-1320 yıllarında nizamnamelerde "Devlet-i Aliye-i Osmaniye Tezkeresi" olarak adı geçen, 24x34 ebadında tek yaprak ve eski yazılıdır.

İkincisi, 1928 tarihinde yürürlüğe girmiş, 32 yapraklı olup, 1928-1929 tarihleri arasında düzenlenenler eski yazı, daha sonrakiler yeni yazılıdır. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 31.12.1991 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, bu tip nüfus cüzdanlarıyla yapılacak her türlü resmi işlemler geçersiz sayılmaktadır.

Halen kullanılmakta olan Nüfus Hüviyet Cüzdanı, 01.06.1976 tarihinde yürürlüğe girmis, tek yapraklı olup, kadınlar için sarı, erkekler için mavi renklidir.

Nüfus cüzdanlarını bugüne kadar yenilemeyenler hakkında 3669 Sayılı Kanun uyarınca para cezası uygulanmaktadır.

Nüfus cüzdanlarını yenilemek üzere aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Konsolosluk şubesine şahsen veya posta ile müracaat yeterlidir. Bağlı bulunulan nüfus müdürlüğü ile yapılacak yazışmalar sonucunda ilgili sahıs adına yeni tip nüfus cüzdanı düzenlenmesi mümkün olmaktadır. İşlemler yaklaşık iki ay sürmektedir. Nüfus cüzdanı/cüzdanları şahsen alınabileceği gibi adrese posta ile gönderilmesi de mümkündür.

 

Yeni tip nüfus cüzdani düzenlenmesi için gereken belgeler

(ABD için)

1. Mevcut nüfus cüzdanları.

2. Nüfus cüzdanını yenilemekte gecikildiği için, ilişik formla birlikte, gecikme bedeli olarak her eski tip nüfus cüzdani için............8.-$

3. Her bir nüfus cüzdanı bedeli için...........1.-$

4. 2 adet renkli resim.

5. Bir adet adresli ve pulları yapıştırılmış certified iade zarfı.


(Almanya için)

Mevcut nüfus cüzdanı Çok yapraklı nüfus cüzdanının yenilenmesinde geç kalındığı için 5,62 EUR (bu miktar Maliye Bakanlığının her yıl 1 Ocak itibariyle yeniden değerlendirmesine konudur) Her yeni nüfus cüzdanı için 1,02 EUR (bu miktar da yukarıda belirtildiği şekilde ayarlanır) 2 adet yeni çektirilmiş (en geç son bir ay içinde) fotoğraf Posta ile işlem yapılacaksa 7,66 EUR posta ücreti ve ilgilinin adresinin yazılı olduğu pullu zarf (7,66 EUR Türkiye için yapılacak yazışmalarda kullanılacaktır)

 

Vatandaşlık konusunda en çok sorulanlar ve cevapları


Soru - Alman vatandaşlığına geçmek istiyorum. Alman makamlarından adıma düzenlenmiş "Vatandaşlığa Alınma Garanti Belgesi" aldım. Türk vatandaşlığından çıkma izni için başvurmak istiyorum. Beraberimde hangi evrakları getirmem gerekir ?

Cevap En son medeni halinizi gösteren nüfus cüzdanı, pasaport, altı adet vesikalık fotoğraf, ve garanti belgesinin aslı ve bir örneği ile Başkonsolosluğa gelmeniz gerekmektedir.

 

Soru - Ailece Alman vatandaşlığına geçmek istiyoruz. Alman makamlarından adımıza düzenlenmiş "Vatandaşlığa Alınma Garanti Belgesi" aldık. Türk vatandaşlığından çıkma izni için başvurmak istiyoruz. Beş kişilik bir aileyiz. Beraberimizde hangi evrakları getirmemiz gerekir ?

Cevap - Eşinizle beraber şahsen başvurmanız gerekmektedir. Çocuklarınızın nüfus cüzdanları ile eşiniz ve size ait en son medeni halinizi gösteren nüfus cüzdanları, pasaportlarınız, eşiniz ve size ait altışar adet vesikalık fotoğraf, garanti belgesinin aslı ve bir örneği ve varsa 15 yaşından büyük çocuklarınızla birlikte Başkonsolosluğa bizzat gelmeniz gerekmektedir.

Soru - Eşim ve iki çocuğumuzla Türk vatandaşlığından çıkma izni almak üzere başvurduk. Henüz izin ve çıkma belgelerimiz gelmedi. Fakat bu arada bir çocuğumuz daha doğdu. Alman makamları çocuğumuza ayrıca "Vatandaşlığa Alınma Garanti Belgesi" düzenlediler. Çocuğumuzu nüfusa da kayıt ettirdik ve nüfus cüzdanını aldık. Bu çocuğumuzun durumu ne olacak ?

Cevap - İzin belgelerini almak üzere Başkonsolosluğa geldiğinizde, babanın izin ve çıkma belgelerinin refakat hanesine tarafımızdan işlenmek üzere yeni doğan çocuğun nüfus cüzdanını ve Alman makamlarından aldığınız belgenin aslını Başkonsolosluğa getirmeniz yeterlidir.

 

Soru - Ben anne olarak iki çocuğum ile Alman vatandaşlığına geçmek istiyorum. Eşimden boşandım ve mahkeme kararı ile çocuklarımın velayeti bana verildi. Alman makamları üçümüz adına "Vatandaşlığa Alınma Garanti Belgesi" düzenlediler. Çocuklarım yedi ve onyedi yaşında. Türk vatandaşlığından çıkma izni almak için ne yapmamız gerekir ?

Cevap - Boşandıktan sonra yeni bir nüfus cüzdanı almanız gerekir. Alman makamlarınca düzenlenen belgede de yeni medeni durumunuza göre gerekli değişiklik yapılmalıdır. Daha sonra çocuklarınızın velayetlerinin size verildiğini gösteren Türk mahkemesinden alınan kararın aslı ve iki adet örneği, çocuklarınızın nüfus cüzdanları, garanti belgesinin aslı ve örneği, altı adet vesikalık fotoğrafınız ile nüfus cüzdanı ve pasaportunuz ve onyedi yaşındaki çocuğunuz ile Başkonsolosluğa gelmeniz gerekmektedir.

 

Soru - Ben bekar olarak Türk vatandaşlığından çıkma izni almak için müracaat ettim ve kısa bir süre önce de evlendim. Şimdi eşimin soyadını taşıyorum. Yeni nüfus cüzdanı da aldım. Evliliğimi Alman makamlarına bildirdim. Başkonsoloslukta ne yapmam gereklidir?

Cevap - Yeni soyadınıza göre izin ve çıkma belgesi düzenleneceğinden yeni nüfus kayıtlarınızın İçişleri Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Yeni nüfus cüzdanınızı şahsen veya posta ile Başkonsolosluğa ulaştırınız.

 

Soru - Ben eşim ve üç çocuğum ile Alman vatandaşlığına geçme izni almak için Başkonsoloslukta işlem yaptırdım. Şimdi ise Alman vatandaşlığına geçmekten vazgeçtik. Ne yapmamız gerekir ?

Cevap - Eşiniz ile beraber Başkonsolosluğa gelerek dilekçe verdiğiniz takdirde talebiniz İçişleri Bakanlığımıza iletilecektir.

 

Soru - Evlilik dışı ve babasının soyadını taşıyan beş yaşında bir kızım var. Ben bekarım. Kızım ile Alman vatandaşlığına geçmek istiyorum. Kızımın Türk nüfus cüzdanı mevcut. Alman makamları ikimiz adına Vatandaşlığa Alınma Garanti Belgesi düzenlediler. Bu hususta neler yapmamız gerekir ?

Cevap - Çocuğunuzun babasının af kanunudan yararlanarak kızını kendi nüfusuna kaydettirdiği anlaşılmaktadır. İleride herhangi bir Soru - n çıkmaması için çocuğun velayetinin Türk Mahkemesince size verilmesi durumunda birlikte çıkma izini talebinde bulunabilirsiniz. Mahkeme kararı, kızınızın nüfus cüzdanı kendi pasaport ve nüfus cüzdanınız, altı adet fotoğrafınız ile Başkonsolosluğa gelmeniz gerekmektedir.

 

Soru - Alman vatandaşlığına geçmemiz durumunda Türkiye'deki mal-mülkümüz ne olacak?

Cevap - Türkiye'deki size ait taşınmazlar aynen kalır.

 

Soru - Eşim Alman vatandaşlığına geçmek istemiyor. Anne olarak üç çocuğum ile Alman vatandaşlığına geçme izni almam mümkün mü ?

Cevap - Hayır. Bunun için çocuklarınızın velayetlerinin mahkeme kararı ile size verilmesi gerekmektedir.

 

Soru - Otuz yaşındayım. Türkiye'de askerliğimi yapmadım. Tecil ettirdim. Alman vatandaşlığına geçme izni almam mümkün mü?

Cevap - Alman vatandaşlığına geçme izni almak için askerlik yapma zorunluğu 1995 yılında çıkan bir kanunla kaldırılmıştır.

 

Soru - Ben Türk vatandaşıyım. Eşim ise İtalya vatandaşı ve Türk vatandaşlığına geçmek istiyor. Hangi evraklarla Başkonsolosluğa gelmemiz gerekmektedir?.

Cevap - Bir yabancı devlet vatandaşının Türk vatandaşlığına geçmek için Türkiye'de yasal olarak ikamet ediyor olması, Türkçe bilmesi ve müracaatını Türkiye'de yapması gerekmektedir.

 

Soru - Daha önce Türkiye'ye göçmen olarak geldim ve Türk vatandaşı oldum. Daha sonra izinli olarak Alman vatandaşlığına geçtim. Yeniden Türk vatandaşı olmak istemiyorum. Pembe Kart alabilirmiyim?

Cevap - Hayır, siz Pembe Kart alamazsınız. Çünkü 4112 sayılı yasa, uyarınca Pembe Kart, doğumla Türk vatandaşlığından ayrılanlara veilmektedir. Doğumla Türk vatandaşlığının kazanılmadığı hallerde pembe kart verilemez.

 

Soru - Ben, eşim ve çocuklarım Türk vatandaşlığından çıkma müracaatı yapmak istiyoruz. Ancak 18 yaşından büyük zihinsel özürlü bir çocuğumuz var. Bu çocuğun Türk vatandaşlığından çıkması nasıl olacak?

Cevap - Zihinsel özürlü ve 18 yaşından büyük kişilerin hukuki işlemleri Sulh Hukuk Mahkemesinin vasi tayin ettiği kişi vasıtası ile yapılabilir. Ancak vesayet altına alınan kişinin vatandaşlıktan çıkmak istemesi halinde ayrıca, Asliye Hukuk Mahkemesinin de vesayet altındaki kişinin "vatandaşlıktan çıkabileceğine dair" bir karar alması lazımdır.

 

Soru - Türk vatandaşlığından izinli çıktı. Türkiye'de ne kadar kalabilirim?

Cevap - İzinli olarak çıktığınız için Türkiye'de ikamet, seyahat, çalışma, miras, ticari faaliyet, yatırım, gayrimenkul alım ve satımı gibi haklarınız 4112 sayılı yasa ile güvence altına alımıştır. Dolayısıyla Türkiye'de istediğiniz kadar kalabilirsiniz.

 

Soru - Almanya'da mülteci olarak bulunuyorum. Evliliğimi Alman makamlarında yaptım. Çocuklarımın nüfus cüzdanı yok. Türk vatandaşlığından çıkabilir miyim?

Cevap - Öncelikle evliliğinizi ve çocuklarınızı Konsolosluk vasıtası ile Türkiye'deki nüfusunuza kaydettirmeniz gerekmektedir. Bu işlemden sonra Türk vatandaşlığından çıkmak üzere müracaat edebilirsiniz.

 

Soru - Alman vatandaşı olursam, Türkiye'ye kesin dönüş yaparken Alman Devleti'ne ödediğim emeklilik pirimlerini toplu halde alabilir miyim?

Cevap - Hayır. Primler toplu halde alınamaz.

 

Soru - Türk vatandaşlığından çıkma müracaatı yapınca pasaportum hemen iptal ediliyor mu?

Cevap - Türk pasaportu kesin çıkma belgesi alınana kadar iptal edilmez.

 

Soru - Türk vatandaşılığından izinli çıkarsam Türkiye'de oturma ve çalışma izni almak zorunda mıyım?

Cevap - Hayır.4112 sayılı kanunla bu haklar muhafaza edilmektedir.

 

Soru - Alman vatandaşı olunca Almanya'da askerlik yapmak zorunda mıyım?

Cevap - 25 yaşından küçükler Almanya'da askerlik yapmak zorundadırlar. Öğrenci ise 27 yaşına kadar askerliğin uzatılır. 27 yaşından sonra askere alınmaz.

 

Soru - Türkiye'de yapılan bedelli askerlik Almanya'da tanınıyor mu?

Cevap - 25 yaşından büyükler için evet. 25 yaşından küçükler Almanya'da bir ay eksik olmak üzere askerlik yapmak zorundadırlar.

 

Soru - Türk vatandaşlığından izinli çıktığım takdirde, öldüğümde Türkiye'ye gömülebilir miyim?

Cevap - Evet. İçişleri Bakanlığından izin almak şartıyla gömülebilirsiniz.

Soru - Benimle birlikte çocuğumun da T.C. vatandaşılığından ayrılabilmesi için eşimin muvafakatı yeterli midir?

Cevap - Eşiniz vatandaşlıktan çıkmıyor ise eşinizin muvafakat vermesi, çocuğunuzun izinli çıkış yapması için yeterli değildir.

Soru - Türk vatandaşlığından çıkarsam bedelli askerlik için ödediğim dövizi geri alabilir miyim?

Cevap - Bu dövizi Türk parası karşılığı geri alabilirsiniz.
Kaynaklar: TC İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, TC Dışişleri Bakanlığı, TC Berlin Büyükelçiliğ

joomla visitor

Free business joomla templates