ORTAÇAĞ AVRUPASI TEST-I

ORTAÇAĞ AVRUPASI TEST-I
1. Ortaçağ Avrupa'sında kilisenin ekonomik güce sahip olmasındaki temel etken, geniş topraklara sahip olmasıdır. Kilise aşağıdaki hangi olayla bu ekonomik gücünü daha da artırmıştır?
A) Aforoz
B) Enlerdi
C) Endüljans
D) Haçlı Seferleri
E) Skolastik Düşünce

2. Ortaçağ Avrupa'sında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi, Türklerin Batıya ilerleyişlerini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır?
A) Magna Carta
B) Yüzyıl Savaşları
C) Haçlı Seferleri
D) Merkezi Krallıkların güç yitirmesi
E) Feodalite Rejimi'nin kurulması

3. Aşağıdaki olaylardan hangisinin, dinin toplum üzerindeki etkisini yitirmesinde herhangi bir rolü yoktur?
A) Kavimler Göçü
B) Amerika'nın Keşfi
C) Coğrafi Keşifler
D) Rönesans ve Reform Hareketleri
E) Fransız Devrimi

4. Ortaçağ' da Avrupa'daki Feodalite Rejimi'nin oluşmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Roma İmparatorluğu'nun parçalanması
B) Kavimler Göçü'nün yapılması
C) Merkezi Krallıkların gücünü yitirmesi
D) Barbar Kavimlerin Avrupa'yı istila etmesi
E) Haçlıların Bizans'ı ele geçirmesi

5. Feodalite Rejimi'nin ortaya çıkması, zayıflaması ve yıkılı? sürecine girmesinde etkili olan olayların doğru eslemesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul'un Fethi - Rönesans - Sanayi Devrimi
B) Kavimler Göçü - Haçlı Seferleri - İstanbul'un Fethi
C) Kavimler Göçü - Coğrafi Keşifler - Rönesans
D) Coğrafi Keşifler - Rönesans - Reform
E) Kavimler Göçü-Rönesans-Sanayi Devrimi

6. Ortaçağ Avrupa'sında egemen olan Feodalite döneminde halk, temelinde eşitsizlik bulunan sınıflara ayrılmıştır.
Bu sınıfsal yapının özellikleri olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Serbest köylünün geniş topraklara sahip olması
B) Halk tabakasının en üst yapısının soylulardan oluşması
C) Senyörler sınıfının en büyüğünün kral olması
D) Burjuvaların şehir ve kasabalarda ticaretle uğraşması
E) En güç şartlarda yaşayanların serfler olması

7. l. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın, Malazgirt'te Bizans'ı yenilgiye uğratması,
II. Zengiler'in, Urfa'yı ele geçirerek Frank Kontluğu'nu ortadan kaldırması,
III. Eyyubilerin, Kudüs Latin Krallığıma son vermesi,
Olaylarının ortak sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haçlı Seferleri'nin yapılması
B) Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulması
C) Moğol İstilası'nın durdurulması
D) Anadolu'nun Türk yurdu haline getirilmesi
E) Haçlı Savaşları'na sön verilmesi

8. Hıristiyanlık Dini, andık uzun mücadeleler sonucunda resmi din olarak benimsenmiştir
Bu dini, ilk kez resmi din olarak kabul eden devlet ve olay eşlemesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roma imparatorluğu - Milano Fermanı
B) Almanya-Reform
C) İtalya - Rönesans
D) İngiltere - Magna Carta
E) Fransa - Fransız ihtilali

9. I. Avrupa'da ilk kez parlamento kuruldu,
II Avrupa'da ilk kez bir ülkede Feodal yapı ortadan kalktı,
III. Bir demokrasi olayı olarak kabul edildi,
Ortaçağ Avrupa'sında, yukarıda verilen oluşumları ortaya çıkaran
siyasal ve Sosyal içerikli olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Magna Carta
B) Yüzyıl Savaşları
C) Haçlı Seferleri
D) Kavimler Göçü
E) Türklerin Anadolu'yu Fethi

10. 1215 yılında İngiltere'de soylular, halk adına bazı koşulları Kral'a zorla kabul ettirerek, Magna Carta Fermanı'nın imzalanmasını sağlamışlar, 1839'da da Sultan Abdülmecit, Osmanlı toplumu yararına yönelik olarak Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesine izin vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu iki olayın ortak özelliklerinden biri olarak söylenemez?
A) Yöneticinin yetkilerine sınırlamalar getirmeleri
B) Parlamenter sistemi gerçekleştirmeleri
C) Yargı ve yasa üstünlüğünü kabul etmeleri
D) Demokrasiye doğru ilk adım olarak kabul edilmeleri
E) Keyfi vergi toplamayı yasaklamaları
YANITLAR:1-C 2-B 3-A 4-E 5-B 6-A 7-A 8-A 9-A 10-B
ORTAÇAĞ AVRUPASI -II
1. Kavimler Göçü'nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Katolik Kilisesi'nin bütün Ortaçağ boyunca egemen güç olmasına neden olmuştur?
A) Avrupa'nın barbar kavimlerin istilasına uğraması
B) Köylülerin Röle durumuna gelmesi
C) Roma İmparatorluğu'nun parçalanması
D) Feodalite rejiminin ortaya çıkması
E) Doğu Roma İmparatorluğu'nun kurutması

2. Haçlı Seferleri'nin sonuçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi, Yeniçağda Hıristiyan-Avrupa'da meydana gelen değişikliklere temel teşkil etmemiştir?
A) Merkezi Krallıkların güçlenmesi
B) Türkler'in İslam Dünyası'ndaki önemlerinin artması
C) Skolastik Düşüncenin yıkılması
D) Bilim ve teknolojide gelişmelerin görülmesi
E) Kilisenin halk üzerindeki etkinliğini kaybetmesi

3. Ortaçağ Avrupa'sında küçük toprak sahibi köylüler, baskı ve tehlikelerden korunmanın tek yolunu bir senyörün himayesine girmekte aramışlar ve böylece bir himaye sistemi oluşmuştur.
Bu sistem, aşağıdaki hangi rejimin getirdiği bir sonuçtur?
A) Feodalite
B) Meşrutiyet
C) Monarşi
D) Demokrasi
E) Federe Devlet

4. Ortaçağ Avrupa'sında din adamlarının sadece dinsel bakımdan değil, siyasi bakımdan da egemen güç olmalarının temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haçlı Seferleri
B) Skolastik Düşünce
C) Feodalite Rejimi
D) Halkın fakir olması
E) Halkta cahil olması

5. XI-XII. yy. arasında görülen, Doğu Dünyası'nı olumsuz yönde etkilemekle birlikte, aynı zamanda Türklerin İslam Dünyasındaki önemlerinin artmasına neden olan olay, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moğol istilası
B) Timur istilası
C) Coğrafi Keşifler
D) Haçlı Seferleri
E) Anadolulun fethi

6. Aşağıdakilerden hangisi, I. Haçlı Seferi'nin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?
A) Anadolu'daki genel üstünlüğün Bizans'a geçmesi
B) Kudüs Krallığı'nın kurulması
C) Anadolu Selçuklu Devleti başkentinin İznik'ten Konya'ya taşınması
D) Urfa ve Antakya Kontlukları'nın kurulması
E) Bizans'ta Latin Krallığı'nın kurulması

7. XI. yy-dan başlayarak, Türklerin Anadolu'yu fethetmeye başlaması üzerine, Avrupalıların başvurdukları yöntem, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Coğrafi Keşifler'i başlatmak
B) Haçlı Seferleri'ni düzenlemek
C) Abbasi Halifeleri ile işbirliği yapmak
D) İstanbul'da Latin Krallığı'nı kurmak
E) Kutsal Kudüs'ü ele geçirmek

8. Aşağıdakilerden hangisi, Asya Hunları'nın Batıya yürümesi ile başlayan Kavimler Göçü'nün Avrupa'da oluşturduğu sonuçlar arasında ver almaz?
A) Feodalitenin kurulmasına ortam hazırlaması
B) Kiliseyi temsil eden papalığın siyasal bir güç haline gelmesi
C) Toplumların eşitsizliğe dayalı sınıflara ayrılması
D) Doğu-Batı ticaret yollarının değişmesi
E) Toprağa bağımlı, kapalı bir ekonomik yapının kurulması

9. l. Mısır'da kurulan Fatımi Devleti'ne son vermişlerdir.
II. Kudüs'ü Hristiyanlar'dan alarak, üçüncü Haçlı Seferi'nin çıkmasına neden olmuşlardır.
Yukarıdaki olayları gerçekleştiren Türk-İslam Devleti; aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tulunoğulları
B) Eyyubiler
C) Akşitler
D) Memluklar
E) Büyük Selçuklular


10. IV. Haçlı Seferi sonunda, İstanbul'da Latin Krallığı'nın kurulması, aşağıdaki lerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Katolikler ile Ortodokslar arasında çekişme olduğuna
B) İslam Dünyası'nda siyasi birliğin sağlandı
C) Haçlıların başarısız olduğuna
D) Türklerin Haçlılar'ı Anadolu'da durdurduğuna
E) Haçlıların Kudüs'ü alamadığına
YANITLAR:1-D 2-B 3-A 4-C 5-D 6-E 7-B 8-D 9-B 10-A

joomla visitor

Free business joomla templates