İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST - 1

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST - 1
1. IV. yüzyılın ikinci yarısında başlayan Kavimler Göçü'nün;
- Siyasi
- Dini
- Ekonomik
sonuçları olmuştur.
Bütün bunlar göz önüne alındığında Kavimler Göçü'nün aşağıdaki

 

sonuçlarından hangisi yukarıdaki açıklamanın dışında kalır?
A) Feodalite rejiminin ortaya çıkması
B) Üretim faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi
C) Avrupa'nın bazı destanlarının oluşması
D) Kilise ye Papalığın güçlenmesi
E) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması
2. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya'da iklimin değişmesiyle

başlattıkları büyük göçlerin sonuçlarından biri değildir?
A) Türklerin gittikleri yerleri maden devrine yükseltmeleri
B) Ön Asya'ya bozkır kültürünü taşımaları
C) Kavimler Göçü'ne neden olmaları
D) Anadolu, Balkanlar ve Hindistan'a göç etmeleri
E) Göç ettikleri bölgelerdeki insanlarla kültürel etkileşim içine girmeleri
3. Avrupa Hun hükümdarı Atilla, Batı Roma İmparatorluğu ile iyi ilişkiler

kurarken, Doğu Roma İmparatorluğu'nu baskı altında tutarak vergiye

bağlamıştır.
Atilla'nın uygulamış olduğu bu politikanın temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ekonomik yönden güçlenmek
B) Batı Roma'nın teknik üstünlüğünden yararlanmak
C) Katoliklerin koruyuculuğunu üstlenmek
D) İç karışıklıklara engel olmak
E) Doğu ve Batı Roma'nın Hunlara karşı birlikte hareket etmelerini engellemek
4. Mezopotamya'da kurulan Sümerler, kültür ve uygarlık yönüyle kendisinden sonra aynı bölgede kurulan diğer uygarlıkları etkilemişlerdir.
Sümerlerin Mezopotamya'daki bu özelliği, Türk dünyasında şehircilik ve mimari alanında getirdiği yenilikler yönüyle aşağıdaki devletlerden hangisi ile benzerlik gösterir?
A) Hunlar
B) Göktürkler
C) Avarlar
D) Uygurlar
E) Osmanlılar
5. Uygurlar kendinden önceki Türk devletlerinin mirasından yararlanarak köklü bir devlet teşkilatı kurmuşlar ve böylece bu devlet Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır.
Uygurların devlet yönetiminde kendinden önceki Türk devletlerine oranla daha köklü bir teşkilat kurmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Çin'in etkisinde kalmalarıyla
B) Matbaa ve kâğıdı kullanmalarıyla
C) Yerleşik hayata geçmeleriyle
D) Alfabeyi kullanmalarıyla
E) Ötüken'de kurulmalarıyla
6.
I. Peçenekler
II. Uzlar
III. Macarlar
IV. Bulgarlar
V. Avarlar
Karadeniz'in kuzeyinden Orta ve Doğu Avrupa'ya göç eden yukarıdaki Türk boylarının ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) İslâmiyet'i seçmiş olmaları
B) Asya'da devlet kurmaları
C) Milli benliklerini kaybetmeleri
D) Müslüman Araplar ile savaşmaları
E) Türk kültürünü Avrupa'da etkin hale getirmeleri
7.
- Kavimler Göçü sonrasında Britanya Adası'nda Angıllar ve Saksonlar birleşerek Anglo-Sakson adıyla yeni bir topluluk oluşturmuşlardır.
- İslamiyet öncesi Türklere ve Moğollara bakıldığında bu iki milletin yüzyıllar boyu içice yaşamasına rağmen Türk kültürü yok olmamış, Moğolların kısmen de olsa Türkleşmesine neden olmuştur.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türklerin daha köklü ve gelişmiş bir kültüre sahip olması
B) Türkler ve Moğollar arasında kaynaşmayı engelleyici kanunların olması
C) Türklerin daha çok Çinlilerle siyasi ve kültürel ilişkiler kurması
D) Türklerin ve Moğolların çok farklı kültürel özelliklere sahip olması
E) İslam dininin her iki milletin milli kimliklerini korumasında etkili olması
8. Eski Türklerde yazılı hukuk kurallarının çok fazla gelişmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çin kültüründen etkilenmeleri
B) Siyasi birlikten yoksun olmaları
C) Savaşçı bir toplum olmaları
D) Hakimiyet anlayışları
E) Devlet işlerini ve toplum düzenini törelere göre düzenlemeleri
9. İslamiyet'ten önceki dönemde birçok Türk devleti kurulmuş fakat, bunlar kısa sürede çeşitli nedenlerle yıkılmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerin kısa sürede yıkılma nedenlerinden biri değildir?
A) Boylar halinde yaşamaları
B) Geleneklere göre devletin hükümdar ailesinin üyeleri arasında bölünmesi
C) Müslümanların Orta Asya'ya egemen olması
D) Çin saldırıları
E) Egemenlik anlayışı
10. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk tarihine ait bir özellik olarak gösterilemez?
A) Yazılı hukukun geç görülmesi
B) Askerliğin vatan görevi sayılması
C) Ülkenin, hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılması
D) Türklerin tamamının Gök Tanrı inancına sahip olmaları
E) Hakanın yetkilerini törelerle ve kurultayın kararları ile sınırlandırmaları
11. Uygur medeniyetinin başkenti olan İdikut şehrinin surları arasında Maniheist, Hristiyan ve Budist mabetlerinin ve manastırlarının harabeleri yan yana bulunmuştur.
Bu bilgilere bakıldığında Uygurlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ülke içinde dini bir hoşgörünün olduğu
B) Mimari alanda çağdaşlarından daha ileri bir seviyede olduğu
C) Demokratik ve katılımcı bir yönetim şeklinin uygulandığı
D) Türklerde bilimsel ve felsefi akımların geliştiği
E) Türklerin dini alanda değişik toplumları etkilediği
12.
- Türk devletleri içinde ilk kez Museviliği benimsediler.
- İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde en geniş sınırlara ulaştılar.
- Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti oldular.
- Türk devletleri içinde ilk kez parayı kullandılar.
Türk devletleriyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilere bakıldığında aşağıdaki devletlerden hangisinin herhangi bir özelliğinden bahsedilmediği söylenebilir?
A) Kırgızlar
B) Göktürkler
C) Uygurlar
D) Türgişler
E) Hazarlar
13. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet'ten önceki Türk devletlerinde devlet yönetimi ile ilgili bir özellik değildir?
A) Ülkenin hanedan ailesinin ortak malı sayılması
B) Devletin başında Hakan'ın bulunması
C) Her hanedan üyesinin tahta çıkma hakkının bulunması
D) Devletin merkeziyetçi bir yapıya sahip olması
E) Kurultay'ın aldığı kararların yönetimde etkili olması
14. Orta Asya Türk sanatı başlangıçta dokumacılık, altın ve diğer madenlerden süs eşyaları, eyer ve koşum takımları, çeşitli savaş aletleri yapımı gibi-başlıca el sanatlarına dayanırken, daha sonraları özellikle Budizm'in ve Maniheizm'in etkisiyle evler, tapınaklar yapılarak şehirler de kurulmaya başlanmış ve böylece mimari alanda büyük gelişmeler görülmüştür.
Bu bilgiler göz önünde tutularak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumda kültürel etkileşim yaşandığı
B) Hayat tarzının değiştiği
C) Kent mimarisinin görüldüğü
D) Kurultay'ın yönetimdeki etkisinin arttığı
E) İlk dönemde taşınabilir eşyaların yapıldığı
15. Asya Hun Devleti;
I. Çin seddinin yapılmasına neden olmuştur.
II. Çok geniş bir alanda hakimiyet kurmuştur.
III. Orta Asya Türkleri arasında siyasi birliği sağlamıştır.
Bu bilgilere bakıldığında Asya Hun devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Ticari faaliyetlere büyük önem vermişlerdir.
B) Bu dönemde Orta Asya'daki en güçlü devlet durumundadırlar.
C) Devlet olarak güçlü bir merkeziyetçi anlayışa sahiptirler.
D) Çin ve Bizans devletlerini kendilerine bağlamışlardır.
E) Ülke içindeki değişik topluluklara hoşgörülü davranmışlardır.