GERİLEME DÖNEMİ TEST-I

GERİLEME DÖNEMİ TEST-I
1. XVIII. yüzyılda Osmanlı topraklarında eski Bizans'ı yeniden kurmak isteyen Rusya ve
Avusturya'nın bu girişimini sona erdiren olay, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1815 Viyana Kongresi
B) Navarin Olayı
C) Fransız ihtilali
D) Yediyıl Savaşları
E) Sanayi Devrimi

 

2. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, XIX. yy. da yapılmamıştır?
A) Bükreş
B) Edirne
C) Yaş
D) Paris
E) Şerlin

3. Osmanlı Devleti, Gerileme Dönemi'nde Rusya ile imzaladığı 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması' na göre, aşağıdakilerden hangisini kaybetmemiştir?
A) Ortodoksların koruyuculuğunu
B) Kırım Eyaleti'ni
C) içişlerindeki egemenlik hakkını
D) Karadeniz egemenliğini
E) İslam liderliğini

4. XVIII. yüzyılda denge politikası izlemek zorunda kalan Osmanlı Devleti'nin, aşağıda gerçekleştirdiği olaylardan hangisi, bu politikanın bir sonucu olarak değerlendirilemez?
A) Avrupa'ya elçiler gönderilmesi
B) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
C) Avrupa ile diplomatik ilişkiler kurulması
D) Askeri alanda Avrupa'dan yenilikler alınması
E) Tüm Avrupa Devletleri'ne Kapitülasyonlar verilmesi

5. XVIII. yüzyılda Batı'nın üstünlüğünü kabul eden Osmanlı Devleti, Avrupa'dan yenilikler alarak ıslahatlara girişmiş,,ancak bu ıslahatlar istenilen sonucu vermemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, buna etki eden faktörlerden biri değildir?
A) Yeniçeriler'in ıslahatlara karşı çıkması
B) Azınlıkların ıslahatlara direnmesi
C) Islahatların halk tarafından benimsenmemesi
D) Ulema Sınıfı' nın yenilik istememesi
E) Islahatların kökten değil, yüzeysel olarak yapılması

6. 1739 Belgrat Antlaşması'nda "Rus Çarı'nın protokolde Fransa ve Avusturya Kralları' na eşit
sayılacağı" hükmü, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasını devlet politikası haline getirdiğinin
B) Rusya'nın hızla batılılaştığı ve Avrupa'nın siyasi yapısında söz sahibi olduğunun
C) Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki isteklerini büyük ölçüde gerçekleştirdiğinin
D) Rusya'nın, Ortodokslar'ın koruyuculuğunu üstlendiğinin
E) Rusya'nın da Fransa gibi kapitülasyonlar elde ettiğinin

7. Kanuni Dönemi'nde kapitülasyon hakkını elde eden Fransa, Gerileme Dönemi'nde kapitülasyonları sürekli hale getirmek istemiştir.
Fransa'nın bu çabasındaki amacını, aşağıdakilerden hangisi daha iyi açıklar?
A) Osmanlı karasularında rahatça ticaret yapmak
B) Belgrat Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin yanında yer almak
C) Ticari çıkarlarını arttırmak
D) İngiltere'ye karşı Osmanlı Devleti'ni yanına çekmek.
E) Düyun-u Umumiye' nin kurulmasını sağlamak.

8. Osmanlı Devleti XVIII. yy. dan itibaren, Avrupa Devletleri'nin kendi aralarındaki çekişmelerden yararlanma siyaseti izleyerek, varlığını sürdürmeye çalışmış ve bu denge politikası, ile bazı Avrupa Devletleri'nin desteğini kazanmıştır.
XVIII. yy. dan başlayan süreç içerisinde, Osmanlı Devleti'ni Çarlık Rusya'ya karşı koruyan, diğer devletlere karsı destekleyen ve varlığını sürdürmesini sağlayan Avrupa Devletleri'nin doğru sırası, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere - Fransa - Almanya
B) Almanya - Fransa - İngiltere
C) Fransa - İngiltere - Almanya
D) İngiltere - Almanya - Fransa
E) Fransa - Almanya - İngiltere

9. Aşağıdakilerden hangisi, Lale Devri'nin özelliklerinden biri değildir?
A) Osmanlı Devleti'nde yenileşme ve barış dönemidir.
B) Avrupa başkentlerindeki elçilikler sürekli hale getirilmiştir
C) Patrona Halil isyanı ile sona ermiştir.
D) Devrin tek siyasi olayı 1724 İstanbul Antlaşması'dır.
E) Avrupa'dan ilk teknik yenilikler bu dönemde alınmıştır.

10. XVI. yüzyılda Fransızlara kapitülasyonların verilmesiyle başlayan Türk-Fransız dostluğu, XIX. yüzyılın başlarında savaşa dönüşmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi, Türk - Fransız dostluğunun bozulmasına neden olan oluşumlardan biri değildir.
A) Fransa'nın, ihtilalin getirdiği fikirleri Osmanlı ülkesinde yaymak istemesi
B) İngiliz-Fransız rekabetinin Osmanlı toprakları üzerinde yoğunlaşması
C) Fransa'nın Osmanlı topraklarında sömürge elde etmek istemesi
D) Fransa'nın, ihtilal sonrası bozulan mâliyesini düzeltmek istemesi
E)Napolyon'un Mısıra saldırması
YANITLAR:1 2 3 4 5 6 7 8 10


GERİLEME DÖNEMİ TEST-II
1.Yakınçağ' da, Avrupa'daki Fransız ihtilali ve sanayi inkılabı' nın oluşmasında, aşağıdakilerden hangisinin herhangi bir etkisi görülmemiştir?
A) Dinsel
B) Kültürel
C) Sosyal
D) Siyasal
E) Ekonomi

2.Osmanlı Devleti'nin, XVIII. yy. da pek çok savaştan yenik çıktığı halde, fazla toprak kaybına uğramamasının temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuksal ve sosyal alanlarda ıslahatlar yapması
B) Denge politikası izlemesi
C) Avrupa usulü eğitim yapan okullar açması
A) Avrupa'ya ilk elçilerin gönderilmesi
B) Fetih politikasından vazgeçmesi

3. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, ikili bir antlaşmaya örnek olamaz?
A) Amasya
B) Ziştovi
C) Hünkâr iskelesi
D) Belgrat
E) Küçük Kaynarca

4. Osmanlı Devleti XVII. ve XVIII. yy.da da fetih politikasını sürdürmüş,Duraklama ve Gerileme dönemlerini yaşamasına rağmen bu politikasından vazgeçmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Dağılma Dönemi'ne kadar fetih politikasını
sürdürmesindeki temel neden olarak söylenebilir?
A) Avrupa'daki Kutsal İttifak'ı parçalamak istemesi
B) Yeni ticaret yollarını elde etmek istemesi
Ç) Askeri ve ekonomik.gücünün toprak büyüklüğüne bağlı olması
D) Doğal sınırlarını aşmak istemesi
E) Halifeliği korumak zorunda kalması

5, Fransa, 1739 Belgrat Antlaşması'na arabuluculuk yapmak ve politik alanda Osmanlılar'ı desteklemekle, aşağıda verilenlerden hangisini elde etmiştir?
A) Rusya'nın Karadeniz'deki egemenliğine son verilmesini
B)Rus donanmasının Akdeniz'e inmesinin engellenmesini.
C) Kapitülasyonlar'ın sürekli hale getirilmesini
D) Kutsal yerlerin koruyuculuğunun elde edilmesini
E) Osmanlı Devleti üzerinde İngiltere'den daha fazla etkili olunmasını

6. Gerileme Dönemi'nde Rusya ile yapılan 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nın oluşumu sırasında, aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmemiştir?
A) Rus donanmasının Baltık Denizi'nden geçerek Akdeniz'e gelmesi
B) Rusya'nın Mora'daki Rumlar'ı ayaklandırma girişiminde bulunması
C) Rusya tarafından Osmanlı Donanması'nın Çeşme'de yakılması.
D) Osmanlılar'ın Kartal Ovası'nda ağır bir yenilgi alması
E) Osmanlılar'ın Boğazlar üzerindeki egemenliğini kaybetmesi

7. Ülkenin tek hakimi olup, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi sayılan Kral'ın mutlak egemenliğini sınırlayan ve "Egemenlik milletindir. Hiçbir kişi ve kuruluş, milletçe verilmeyen bir egemenliği kullanamaz." düşüncesinin yaşama geçmesini sağlayan Avrupa'daki gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reform Hareketlen
B) 1830 ve 1848 ihtilalleri
C) Magna Carta
D) Fransız Devrimi
E) Rönesans Hareketlen

8. II. Viyana Bozgunu'nun yarattığı kargaşa ortamından yararlanan Deli Petro, 1700 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nden Azak Kalesi'ni almış ve Karadeniz'e inmiştir.
Osmanlı Devleti bu duruma aşağıdaki hangi olayla son verip, Rusya'yı Karadeniz'den uzaklaştırmıştır?
A) Prut Antlaşması
B) Lale Devri yenilikleri
C) Pasarofça Antlaşması
O) Askeri alanda Avrupa'dan alman yenilikler
E) Belgrat Antlaşması

9. Osmanlı Devleti'nin Lâle Devri'nde, Batı'dan alınan ilk teknik yenilik matbaa olmuş, ancak Şeyhülislâmın fetvası ile dini kitapların matbaada basılması yasaklanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu oluşuma etki eden faktörlerden biri olamaz?
A) Dini eserlerin matbaada basılma güçlüğü
B) Hattatlığın yaygın bir meslek olması
C) Devletin teokratik yapısı
D) Hattatların işsiz kalmamasıE) Dinin toplum üzerindeki etkisi

10. Prut Antlaşması ile Azak'ı Ruslardan geri alan Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması'yla kaybettiği topraklan da geri almak için Venedik ile savaşmış ve bazı başarılar elde etmiş, ancak karşısında Avusturya'yı bulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Avusturya'nın savaşa girme gerekçelerinden biri olarak sayılamaz?
A) Osmanlı Devleti'nin Karlofça Antlaşması'nı bozduğu
B) Karlofça Antlaşması'nın Avusturya'nın kefaletinde bulunduğu
C) Karlofça Antlaşması'nın yirmi beş yıl yürürlükte kalacağı
D) Kapitülasyonlar'ın Fransa'ya süresiz olarak verileceği
E) Venedik'in Kutsal İttifak üyesi devlet olduğu

YANITLAR:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


GERİLEME DÖNEMİ TEST -3
1. Çarlık Rusya'nın XVIII. yy. da Osmanlı Devleti ile yaptığı Aynalıkavak Sözleşmesi'ne uymadığının kanıtı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaş Antlaşması'nı imzalaması
B) Kırım'ın içişlerine karışması
C) Çeşme'de Osmanlı Donanması'nı yakması
D) Kırım'ı resmen işgal etmesi
E) Eski Bizans'ı yeniden kurmak istemesi

2. Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi'nde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisinin, Kırım ile herhangi bir ilgisi yoktur?
A) Aynalıkavak Sözleşmesi
B) Pasarofça Antlaşması
C) Yaş Antlaşması
D) Rusya'nın ilk kez bir Müslüman eyaleti işgal etmesi
E) Küçük Kaynarca Antlaşması

3, Aşağıda verilen olayların hangisinde, Fransa'nın herhangi bir etkisi yoktur?
A) Aynalıkavak Sözleşmesi'nin imzalanmasında
B) Belgrat Antlaşması'nın yapılmasında
C) Osmanlı Tarihi'nde Lale Devri'nin başlamasında
D) Otuzyıl ve Yediyıl Savaşları'nda E) Amerika Bağımsızlık Savaşı'nda

4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin XVIII. yy. da Batı'nın üstünlüğünü kabul ettiğini gösteren kanıtlar arasında ver almaz?
A) Hukuk alanında yeniliklerin yapılması
B) Avrupa'nın teknik yeniliklerinin alınması
C) Orduda ıslahat yapmak için Avrupa'dan teknik elemanların getirilmesi
D) Denge siyasetinin benimsenmesi
E) Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmesi

5. Osmanlılarda ilk kez okullarda yabancı dil olarak Fransızca'nın okutulmasına Nizam-ı Cedit Dönemi'nde başlanmıştır.
Bu dönemde yabancı dil olarak Fransızca'nın tercih edilmesi, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Fransızca öğreniminin daha kolay, pratik olması ve Osmanlı Türkçesi'ne uyum göstermesiyle
B) Osmanlılar'ın Lale Devri'nden itibaren çağdaşlaşmaya başlamasıyla
C) Napolyon'un Mısır'a saldırmasıyla
D) III. Selim'in bir Fransız hayranı olması
E) Fransa-Osmanlı Devletleri arasında siyası, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yoğun olarak yaşanmasıyla

6. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi'nde gerçekleşen oluşumlardan biri olamaz?
A) Halkın sosyal yapısında ıslahatlara gidilmesi
Osmanlı Devleti'nin, Avrupa'nın açık pazarı haline gelmesi
G) Orduda Batılı anlamda düzenlemelerin yapılması
D) Ortodokslar'ın koruyuculuğunun kaybedilmesi
E) Avrupa'dan ilk teknik yemliklerin alınması

7. II. Osman ve III. Selim'in başaramadıkları Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı, II, Mahmut başarmış ve Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu oluşumun sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Osmanlılar'ın iç sorunlarını, tamamen çözümlemesi
B) Padişahların yönetime yeniden egemen olması
C) Asker-Ulema dayanışmasının sona ermesi
D) Islahatların önündeki en büyük engelin ortadan kalkması
E) Yönetime karşı çıkan Merkez İsyanları'nın önlenmesi
YANITLAR:1 2 3 4 5 6 7

joomla visitor

Free business joomla templates