TARİH II DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (A)

TARİH II DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (A)

AŞAĞIDAKİ BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN SÖZCÜKLERİ YAZINIZ
1-Rönesans hareketleri sonucunda …………………….. düşünce yıkılmış,yerini deney ve gözleme dayalı ………………… düşünce almıştır.

2-Osmanlı devletinde yollar üzerindeki geçitlerin güvenliğini ……………….. sağlamış,taşımacılık faaliyetlerini ise ………………… taifesi üstlenmiştir.
3-…………….. savaşları Fransa’da, ……………………… Savaşları ise İngiltere’de feodalite’nin yıkılmasında etkili olmuştur.
4-Kanuni döneminde ……………………..’ın fethedilmesiyle Orta Avrupa’da yapılacak fetihler için önemli bir üs elde edilmiştir.
5-Osmanlı devletinin sosyal,hukuki ve idari yapısı ırk esasına göre değil,halkın inançlarına göre şekillenmiştir.Buna ………………. Sistemi adı verilmiştir.
AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA DOĞRU İSE (D)YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ

6-( ) Osmanlı Devletinde yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan dirliklere has denir.
7-( ) Kanuni döneminde Baharat yolunu eski canlılığına kavuşturmak ve Hint okyanusundaki Portekiz etkinliğine son vermek için Hint deniz seferlerine çıkılmıştır
8-( ) Kili,Modon,Koron,Navarin ve İnebahtı II.Bayezid döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır.
9-( ) Nişancı ve Defterdar kalemiye sınıfının divandaki temsilcileridirler.
10-( ) Osmanlı Devletinde tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlere Salyanesiz eyaletler denir.

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
11- Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi anlaşma hangisidir?
CEVAP=

12-Miri arazinin bölümlerinden hangisinin gelirleri sınır boylarındaki askerlere bırakılmıştır?
CEVAP=

13-Kapıkulu piyadelerinin hangi bölümü yeraltından tünel kazarak ve fitil döşeyerek düşman kalelerinin duvarlarını yıkarlardı?
CEVAP=

14-Osmanlı Devleti,Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak,Rusların güneye doğru yayılmalarını önlemek,İran’ı kuzeyden kuşatmak amacıyla II.Selim döneminde hangi projeyi ele almış fakat gerçekleştirememiştir?
CEVAP=

15-II.Murat zamanında temelleri atılıp,kuruluşu Fatih döneminde tamamlanan,zamanla çeşitli değişikliklere uğrayarak Osmanlı devletinin son dönemlerine kadar varlığının sürdüren,temel amacı devlet adamı yetiştirmek olan saray okulunun adı nedir?
CEVAP=

16-Osmanlı Devletinde eğitim-öğretim,yargı,fetva çıkarma ve yönetimi denetleme görevleri bulunan yönetici sınıf hangisidir?
CEVAP=

17-Macaristan topraklarında Osmanlı hakimiyetinin kurulması Kanuni dönemindeki hangi savaşla gerçekleşmiştir?
CEVAP=

18-Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketlerine öncülük eden bilim adamı ve sanatçılardan biri değildir?
A) Leonardo da Vinci B)Şekspir C)Vasko dö Gama
D)Mihalengelo E)Montaigne

19-Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun’un üyesi değildir?
A) Sancak Beyi B)Sadrazam C)Defterdar D)Kazasker E)Nişancı

20- I.Orhan Bey döneminde ilk defa Yaya ve Müsellem adlı düzenli askeri birlikler kuruldu
II. I.Murat döneminde devşirme sistemine göre işleyen Kapıkulu ocaklarının temeli atıldı.
III.Kapıkulu Ordusu doğrudan padişaha bağlı askeri birlikler olup,üç ayda bir ulufe denilen maaş alırlardı.
Yukarda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I,II ve III

21- I.Akkoyunlular II.Dulkadiroğulları III.Memluklüler IV.Safeviler V.Macarlar
Yavuz Sultan Selim yukarıdaki devletlerden hangileri ile savaşmamıştır?

A) I-II B) I-III C) I-V D) IV-V E) II-III

22- Osmanlı Devleti aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra önemli bir gelir kaynağını kaybetmiştir?
A) Amerika’nın Keşfi
B) Hint deniz yolunun bulunması C)Rönesans hareketleri
D)Reform hareketleri
E)Fransız ihtilali

23-15 ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının,okyanusların ve kıtaların bulunmasına Coğrafi keşifler denir.
Buna göre,
I.Pusulanın geliştirilerek kullanılması
II.Coğrafya ve harita bilgisinin ilerlemesi
III.Barutun ateşli silahlarda kullanılması
Gelişmelerinden hangilerinin,coğrafi keşifleri kolaylaştırdığı söylenebilir?
A) Yalnız I B)Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve IIII

24-Osmanlı Devleti 15. ve 16. Yüzyıllarda Avrupa’da etkili olanRönesans hareketlerinden yararlanma ihtiyacı duymamıştır.Bu durum Osmanlı Devleti’nin,
I.Saltanat ile yönetilmesi
II.Çok uluslu bir imparatorluk olması
III.Bu dönemde bilim,teknik ve mimari alanlarında Avrupa devletlerinden ilerde bulunması
Özelliklerinden hangilerinden kaynaklandığı ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

25-I.Medrese
II.Sahn-ı Seman
III.Enderun
IV.Dirlik
V.Has
Yukarıda verilen kavramlardan hangileri Osmanlılarda eğitim ile ilgilidir?

A) I ve II B) II ve III C) I,II ve III D) II,III ve IV E)I,II,III ve IV

joomla visitor

Free business joomla templates